Privacybeleid

PRIVACYBELEID STICHTING THE PRIVACY COLLECTIVE

(herzien op 6 april 2023)

Inleiding

Dit is het privacybeleid van The Privacy Collective (hierna te noemen: “The Privacy Collective”, “wij”, “ons” of “onze” in dit privacybeleid.

Met dit privacybeleid verstrekken wij informatie over de verwerking van persoonsgegevens door The Privacy Collective. Dit privacybeleid beschrijft ook uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die worden verwerkt door The Privacy Collective. Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare persoon.

Het is belangrijk om dit privacybeleid te bestuderen samen met andere privacykennisgevingen die wij in specifieke situaties verstrekken wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen of verwerken zodat u weet hoe en waarom we uw gegevens gebruiken.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

The Privacy Collective is een stichting opgericht op grond van Artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek (Kamer van Koophandel: 78195888), statutair gevestigd te Amsterdam, bezoekadres aan de Catharijnesingel 73 (3511 GM) te Utrecht, Nederland.

The Privacy Collective is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

2. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door The Privacy Collective, neem contact op met: info@theprivacycollective.eu.

We proberen binnen één maand op alle vragen te reageren. Het kan voorkomen dat het ons langer kost dan één maand als uw verzoek complex is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend. We zullen u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek van een dergelijke vertraging en de reden hiervoor op de hoogte stellen.

3. Wiens persoonsgegevens verwerkt The Privacy Collective?

We verwerken persoonsgegevens van personen die deelnemen of bijdragen aan (de voorbereiding van) juridische procedures en acties door The Privacy Collective tegen bedrijven die privacyrechten schenden en/of bijhorende procedures en acties zoals (buitenrechtelijke) schikkingen.

We verwerken persoonsgegevens van personen die onze website (www.theprivacycollective.eu) en andere URL’s van The Privacy Collective bezoeken.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt The Privacy Collective?

Categorieën persoonsgegevens Voorbeelden
“Laat uw steun zien” gegevens
 • (Gehashte) IP-adressen
 • Land op basis van IP-adres
 • De tijd en datum waarop u op “Laat uw steun zien” hebt geklikt (TijdDatum-stempel)
 • Apparaat identifier
“Blijf op de hoogte” gegevens
 • Naam
 • E-mailadres
 • Land van verblijf
 • De tijd en datum waarop u uw gegevens heeft ingevuld
Correspondentie
 • E-mailadres
 • De inhoud van e-mails
 • De inhoud van (directe) berichten die naar ons worden verstuurd via sociale media
Gegevens verzameld door het gebruik van onze website
 • IP-adres
 • Cookies
 • Apparaat informatie, waaronder de browser
Gegevens verzameld in verband met marketing (alleen als u op een van onze advertenties klikt)
 • IP-adres
 • De advertentie waarop u hebt geklikt
 • Geaggregeerde demografische gegevens over de personen aan wie onze advertenties zijn getoond

5. Waarom en op welke gronden verwerkt The Privacy Collective persoonsgegevens?

Op onze website wordt u uitgenodigd om op twee manieren mee te doen aan ons collectieve doel: “Laat uw steun zien” en ”Blijf op de hoogte”. Het spreekt voor zich dat u geheel vrij bent om mee te doen.

Doel Voorbeelden
“Laat uw steun zien”
Om de steun voor onze vorderingen aan te tonen van mensen die klikken op de “Laat uw steun zien”-knop op onze website of op de rechtstreekse support link in een van onze advertenties. Rechtsgrondslag: het uitvoeren van onze overeenkomst met u (waarmee u onze vorderingen kunt steunen).
 • Het identificeren van de mensen die onze vorderingen ondersteunen om er zeker van te zijn dat deze steun uniek is (op grond van gehashte IP-adressen)
 • Het administreren van de personen die onze vordering ondersteunen
 • Het aantonen dat de juridische actie voldoende wordt ondersteund (in een juridische procedure)
 • Het aanmaken van geaggregeerde gegevens om deze uit te wisselen met onze ondersteunende partners (zoals privacyverenigingen), de financiers van de procedures en partijen die betrokken zijn in soortgelijke vorderingen
“Blijf op de hoogte”
U kunt zich aanmelden op onze website als u updates wilt ontvangen over onze activiteiten en de voortgang van de vordering(en).Rechtsgrondslag: het uitvoeren van de overeenkomst met u (waardoor u updates kunt ontvangen).
 • U op de hoogte houden van onze activiteiten en de voortgang van onze vordering(en)
 • Het aanmaken van geaggregeerde gegevens om deze uit te wisselen met onze ondersteunende partners (zoals privacyverenigingen), de financiers van de procedures en partijen die betrokken zijn bij soortgelijke vorderingen
Communicatie met u

Rechtsgrondslag: het uitvoeren van de overeenkomst met u (waardoor u met ons kunt communiceren) 

 • Om uw vraag, opmerking of verzoek te beantwoorden als u contact met ons opneemt
 • Om u updates over de juridische procedure te sturen, indien verzocht
Functioneren van de website

Rechtsgrondslag: het uitvoeren van de overeenkomst met u (waardoor u onze website kunt bezoeken)

 • Om een goed werkende website aan te bieden
 • Om een veilig werkende website aan te bieden
Marketing (alleen als u op een van onze advertenties op Facebook of Twitter klikt)

Rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang

The Privacy Collective heeft een gerechtvaardigd belang om marketing activiteiten uit te voeren. De verwerkingsactiviteiten in dit kader zijn beperkt tot het tonen van advertenties en het meten van de effectiviteit van onze advertenties.

 • Om bezoekers naar onze website aan te trekken en om hun steun te verkrijgen
 • Om de effectiviteit van onze (beperkte) advertentiesets te meten

6. Cookies

The Privacy Collective gebruikt maar twee functionele cookies:

Laat uw steun zien-cookie

Als u ervoor kiest om op de “Laat uw steun zien”-knop op onze website of op de direct support link in een advertentie op Facebook te klikken, wordt een cookie gebruikt om uw steun te registreren, inclusief de datum en tijd, en een unieke (gehashte) identifier om ervoor te zorgen dat uw steun maar één keer wordt meegeteld. Daarnaast zorgt de cookie ervoor dat de “Laat uw steun zien”-knop gedeactiveerd wordt bij toekomstige bezoeken aan de website.

Blijf op de hoogte-cookie

Als u ervoor kiest om op de “Blijf op de hoogte”-knop te klikken, wordt een cookie gebruikt om de datum en het tijdstip te registreren waarop u uw gegevens heeft ingevuld. Daarnaast zorgt de cookie ervoor dat de “Laat uw steun zien”-knop gedeactiveerd wordt bij toekomstige bezoeken aan de website.

7. Hoe lang bewaart The Privacy Collective persoonsgegevens?

The Privacy Collective bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor (de voorbereiding van) juridische vorderingen en acties en/of bijkomende procedures of acties, zoals (buitenrechtelijke) schikkingen. Indien mogelijk worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd.

8. Maakt The Privacy Collective gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder het aanmaken van profielen?

Nee.

9. Verstrekt The Privacy Collective uw persoonsgegevens aan derden?

The Privacy Collective kan gebruikmaken van diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken in lijn met dit privacybeleid. De meeste van deze partijen fungeren als verwerkers voor The Privacy Collective en The Privacy Collective zorgt ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden wat betreft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Met derden die fungeren als verwerkers voor The Privacy Collective hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten die bepaalt dat ze alleen gegevens zullen verwerken volgens de instructies van The Privacy Collective.

Voor het beperkte gebruik dat The Privacy Collective maakt van Facebook en Twitter (wij gebruiken deze platformen om ongericht advertenties te tonen, geen targeting) zijn The Privacy Collective en Facebook, en respectievelijk The Privacy Collective en Twitter, gezamenlijk verantwoordelijke. De verwerking door Facebook en respectievelijk Twitter waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn, is beperkt tot de verwerking in verband met het tonen van onze advertenties op Facebook of Twitter. Op die verwerking is het privacybeleid van die partij van toepassing naast dit privacybeleid. In verband met de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijke zijn, kunt u ervoor kiezen om uw rechten te doen gelden door contact op te nemen met The Privacy Collective (zoals omschreven onder 12) en/of met Facebook of Twitter (zoals op uw situatie van toepassing).

Wij wijzen erop dat Facebook en Twitter zelfstandig verantwoordelijk zijn voor andere gegevensverwerkingen, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van uw Facebook of Twitter account (indien u dat heeft).

The Privacy Collective kan uw persoonsgegevens delen met andere derden voor zover dit nodig is voor de doeleinden opgenomen in dit privacybeleid in de context van (de voorbereiding en/of afhandeling van) een juridische procedure. The Privacy Collective kan binnen het kader van deze doeleinden (onderdelen van) uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met advocaten, wederpartijen, procesfinanciers, deskundigen, rechtbanken, deurwaarders, vergelijkbare partijen en partijen die vergelijkbare vorderingen instellen in andere landen. Waar mogelijk zullen wij de gegevens steeds anonimiseren of aggregeren.

In alle gevallen die niet hierboven zijn genoemd zal The Privacy Collective uw persoonsgegevens uitsluitend delen met derden als u hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

10. Geeft The Privacy Collective uw persoonsgegevens door aan derde-landen?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte door ons of door derden die wij hebben ingeschakeld indien dit voldoet aan de toepasselijke regelgeving voor de doorgifte van persoonsgegevens aan landen binnen de Europese Economische Ruimte.

11. Hoe beschermt The Privacy Collective uw persoonsgegevens?

The Privacy Collective neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens.

12. Wat zijn uw rechten?

De AVG biedt u het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ons vragen om de verwerking te beperken en om de persoonsgegevens over te dragen. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@theprivacycollective.eu. Als u klachten hebt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@theprivacycollective.eu.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

13. Kan The Privacy Collective dit privacybeleid wijzigen?

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 april 2023. We kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen. Indien deze wijzigen relevant voor u zijn, zullen wij deze wijzigingen onder uw aandacht brengen of op duidelijk wijze met u communiceren.